Žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení

Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku provozovatele distribuční soustavy, které na základě zmocnění vyhotovuje jeho jménem společnost GridServices, s.r.o.

Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány za činnost v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Online žádost

Žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu můžete podat elektronicky zde nebo vyplnit níže uvedený formulář.

On-line žádost využijte v případě, že jde o vydání stanoviska k projektu nebo ke stavbě, která není spojena svým účelem s plynárenským zařízením, ale svým účelem může dojít k dotčení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení (např. stavba rodinného domu, příjezdová komunikace, sjezd, oplocení, úprava pozemku, výsadba dřevin, existence sítí apod.).

Písemná žádost ke stažení

  • Žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení GridServices ZDE.

Písemnou žádost využijte v případě, že jde o vydání stanoviska k projektu nebo ke stavbě plynárenského zařízení (např. plynovod, přípojka, odběrné plynové zařízení apod.)

Vyplněný formulář zašlete elektronicky na e-mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktním systému nebo poštou na adresu společnosti.

V případě potřeby osobního kontaktu s technikem, uvedeným v kontaktním systému, lze využít níže uvedených úředních hodin:

Úřední hodiny pracovišť operativní správy sítí:
Po: 8:00-15:00 hod (přestávka 11:30-12:30 hod.)
St: 8:00-16:00 hod (přestávka 11:30-12:30 hod.)


nahoru